CHARYZMAT

Założycielem i patronem naszego Zgromadzenia jest św. Daniel Comboni, który odznaczał się całkowitym oddaniem sprawie misji. Dla niej przemawiał, żył i umarł ze słowami na ustach: „Ja umieram, ale dzieło moje nie umrze”.

Dzisiaj świadectwo życia Comboniego jest obecne w sercach prawie 1600 misjonarzy, 1400 sióstr zakonnych i 600 misjonarek świeckich, którzy swym stylem życia i działalnością całkowicie poświęcają się służbie misyjnej wśród narodów i grup etnicznych jeszcze nie znających Dobrej Nowiny lub zewangelizowanych niedostatecznie.

Żyjemy i pracujemy we wspólnotach międzynarodowych, poprzez które staramy się dawać świadectwo przyjaźni, solidarności braterskiej i powszechności Kościoła oraz razem iść za Chrystusem żyjąc radami ewangelicznymi czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Zjednoczeni przez wspólne powołanie staramy się opierać nasze życie wspólnotowe na regularnym przebywaniu ze sobą, na wspólnym szukaniu woli Bożej, dzieleniu się modlitwą, wspólnym planowaniu i wspólnej pracy misyjnej.

W naszym zaangażowaniu misyjnym współpracujemy z Kościołami lokalnymi, z innymi zgromadzeniami zakonnymi, z organizacjami społecznymi i ludźmi świeckimi, bo wierzymy, że dzieło misyjne zależy od całego Kościoła, a nie tylko od jego części. Dlatego też ważną formą naszej działalności jest animacja misyjna, czyli uwrażliwianie Kościołów i społeczności na problemy misji i Trzeciego Świata. Innym celem naszej pracy jest to, co zaproponował Daniel Comboni: „Zbawić Afrykę przez Afrykę”. Dlatego też nasza praca polega głównie na ewangelizowaniu ludów i narodów, do których jesteśmy posłani, na rozwoju lokalnych wspólnot chrześcijańskich, aby stając się dorosłymi w wierze, mogły one same ewangelizować swoich braci oraz szerzyć Ewangelię także wśród innych narodów.

Wierność Chrystusowi oraz charyzmatowi Comboniego wymaga od nas zaangażowania się we wszystkie dziedziny życia ludzkiego a więc: pracujemy na rzecz sprawiedliwości i pokoju, obrony praw człowieka, na rzecz wyzwolenia człowieka z lęku, głodu, chorób, przemocy, niesprawiedliwości, na rzecz popierania rozwoju ludzkiego poprzez działalność edukacyjną i naukową, pracę w szpitalach i organizacjach społecznych. Nasze zgromadzenie składa się z braci i kapłanów, co czyni bardziej owocną naszą działalność dzięki różnorodności i wzajemnej współpracy. Misjonarze kapłani są konsekrowani do głoszenia Słowa Bożego, sprawowania Eucharystii i innych sakramentów, do bycia znakiem jedności we wspólnotach chrześcijańskich oraz do innych zadań, jakich wymaga od nich konkretna praca misyjna. Bracia misjonarze realizują swoje powołanie misyjne uczestnicząc w budowie i rozwoju wspólnoty ludzkiej i chrześcijańskiej poprzez wykonywanie pracy zawodowej, pomoc w duszpasterstwie oraz poprzez ewangeliczne świadectwo życia. Aktualnie pracujemy w prawie 40 krajach Afryki, Ameryki Północnej i Łacińskiej, Azji i Europy.