Wędrowna misja komboniańska

Minęło dwadzieścia pięć lat, odkąd niewielka grupa misjonarzy kombonianów przybyła do Makau i rozpoczęła swoją pracę misyjną w Chinach. W centrum ich działalności duszpasterskiej był projekt Fen Xiang.

Utworzenie wspólnoty na wyspie Makau, a później także na Tajwanie miało na celu podłożenie podwalin pod działalność misji komboniańskiej w Chinach kontynentalnych. Cel ten miał być osiągnięty poprzez realizację różnych inicjatyw. Choć nie było to łatwe zadanie, już pod koniec roku 1998 powstał projekt „Fen Xiang” (FX), który dążył do rozwoju misji komboniańskiej w Chinach poprzez stały kontakt i dzielenie trosk Kościoła lokalnego, przy jednoczesnej pomocy najbardziej zmarginalizowanym grupom. Od samego początku był on realizowany zgodnie z „wędrownym” podejściem do misji, głównie poprzez podróże z Makau na kontynent. W ciągu 23 lat skupiał się na szerzeniu misyjnego ducha Kościoła, bezwarunkowym zaangażowaniu na rzecz najbiedniejszych i współpracy z lokalnym Kościołem. Dziś w Makau jest pięciu misjonarzy kombonianów. Dwóch z nich kieruje parafią, a pozostali są zaangażowani w projekt „Fen Xiang”.

Misja komboniańska w Azji skoncentrowała się na Chinach jako priorytecie pierwszej ewangelizacji. Od początku kombonianie skupiali się na formacji duszpasterzy, a także na pomocy członkom najuboższych społeczności. Przez lata FX koncentrował się również na pomocy ludziom najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym, na wspieraniu domów dziecka i ośrodków pomocy oraz edukacji ubogich wiejskich dzieci. Kształcenie sióstr zakonnych i wychowawców dla sierocińców – poprzez fundowanie stypendiów i kursy formacji duchowej prowadzone głównie w północnych Chinach w prowincjach Gansu, Hebei, Henan, Shanxi, Shaanxi, Henan, Syczuan i Shenyang – okazało się być użyteczne również dla lokalnego Kościoła.

W ciągu ostatnich dwóch dekad wielu członków personelu kościelnego, biskupów, księży, sióstr zakonnych, seminarzystów i świeckich, skorzystało ze stypendiów „FX Xiang” i doskonaliło swoją formację. Zespół FX prowadzi także kursy formacyjne, rekolekcje, obozy młodzieżowe itp. Od roku 2012 szczególny nacisk kładzie na misyjny wymiar Kościoła, duchowość biblijną i podstawową duchowość chrześcijańską. Dokonuje tego w sposób dyskretny i rozważny ze względu na szczególną sytuację panującą w Chinach – misjonarze zagraniczni nie mogą tu prowadzić działalności religijnej. Kontekst komunistyczny i ateistyczny nie ułatwia sprawy. Jeszcze kilka lat temu wielu biskupów, zakonników, księży i świeckich przebywało w maoistowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych. Kiedy powrócili do swoich diecezji, na nowo otwarto seminaria duchowne, a następnie klasztory i tym samym Kościół rozpoczął nową przyszłość pomimo kontroli rządu, prześladowań i innych przeszkód.

Wspólnota Makau w roku 1996 zaczęła realizować projekt współpracy z Kościołem w Chinach w zakresie formacji. Celem „Fen Xiang” jest również wzrost i wzmocnienie lokalnego Kościoła. W tej sferze szereg inicjatyw koncentruje się na współpracy z Kościołem w ramach formacji poprzez stypendia dla księży, seminarzystów, nauczycieli, zakonników, którzy działają na polu religijnym, teologicznym i duszpasterskim, a także w obszarze społecznym, na przykład medycznym, aby lepiej służyć całemu społeczeństwu. Członkowie zespołu „Fen Xiang” podczas swoich wizyt w Chinach kontynentalnych organizują szkolenia i ćwiczenia duchowe oraz dzielą się troskami życia zakonnego i misyjnego z seminarzystami, zakonnikami, księżmi i świeckimi. Angażują się także w projekty mające wyrazić społeczny wymiar wiary jako coś nieuniknionego i nieodłącznego od powołania misyjnego. Zespół publikuje także trzy razy w roku „Wiadomości Fen Xiang” w pięciu językach.

Projekt „Fen Xiang” wpisuje się w podstawowe cechy charyzmatu komboniańskiego: troskę o tych, których zepchnięto na margines społeczeństwa, wspieranie domów dziecka i ośrodków pomocy, oferowanie stypendiów dla ubogich uczniów ze wsi oraz potrzebę dzielenia się duchem misyjnym z Kościołem lokalnym poprzez kursy, biuletyn cyfrowy, budowanie relacji z ludźmi, coroczne rekolekcje dla księży, sióstr, seminarzystów i osób świeckich, a także kursy szkoleniowe. Podsumowując ostatnie dwie dekady realizowania powyższego projektu, możemy stwierdzić, że rozwinęliśmy pewien rodzaj duchowej podróży misyjnej, która fascynowała nas od samego początku i była zgodna z wizją, w której się rozwinęła: „Wędrownej misji komboniańskiej”.

Z perspektywy czasu możemy śmiało powiedzieć, że wyniki projektu „Fen Xiang” są bardzo zadowalające. Kapłani, nauczyciele seminariów i zakonnicy byli formowani w różnych miejscach, a po powrocie do kraju piastują odpowiedzialne funkcje i pomagają w swoich wspólnotach zgodnie ze swoją formacją chrześcijańską. Jednak przed „Fen Xiang” nadal stoi wiele wyzwań i trudności, ponieważ projekt jest realizowany w bardzo niepewnej rzeczywistości. Nie ma wątpliwości, że świadectwo Kościoła chińskiego i jego duszpasterzy, którzy cierpieli prześladowania i dalej podlegają kontroli rządu, jest czymś, co pomaga nam, misjonarzom, bardziej zjednoczyć się z ludźmi, do których zostaliśmy posłani. Uczymy się od nich i dzielimy swoje życie z lokalnym Kościołem. Nadal pracujemy na rzecz lepszej przyszłości Kościoła w Chinach, służąc mu i promując pracę misyjną w tej złożonej i niezwykle wymagającej rzeczywistości.

tekst: o. Daniel Cerezo MCCJ